دبیت کارت
2
ایمیل 
موبایل 
3 استان مورد نظر را انتخاب کنید
استان فارس

تعداد مورد نیاز :
1 
صورتحساب خرید شما:
قیمت واحد تومان
تخفیف خرید تعداد تومان
مبلغ قابل پرداخت تومان

درگاه بانک


  • این دبیت کارت ها فقط در استان فارس قابل استفاده است
  • جهت استفاده شماره 2032 را از تلفن ثابت شماره گیری نمایید
  • پس از پرداخت,رمز دبیت کارت برای شما نمایش داده میشود
  • پس از پرداخت,رمز کارت برای شما ایمیل خواهد شد